Van Jonkheid tot Vriendenkring

Vaandel Jonkheid uit 1887

Buurtvereniging De Vriendenring uit Arensgenhout werd in 1955 opgericht. De voorloper van deze vereniging was de plaatselijke Jonkheid.

De Jonkheid bestond uit de ongehuwde dorpelingen die bij tal van gebeurtenissen, vaak van religieus karakter, de handen uit hun mouwen staken. Zo zorgden zij vooral voor de versieringen bij priesterfeesten, gouden huwelijken en processies. Ook namen zij in 1923 deel aan een oranjeoptocht door het dorp ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina en waren zij paraat bij de anti-annexatieoptocht waarbij menprotesteerde tegen het afstaan van Hulsbergs grondgebied aan de gemeente Valkenburg. Als de kas van de penningmeester leeg raakte en de weergoden meewerkten werd in september het zomerfeest van de Jonkheid gehouden. Ook wel weldadigheidsfeest of weidefeest genoemd. De opbrengst van dit feest was voor de Jonkheid de belangrijkste bron van inkomsten. Het feest werd gehouden in een weiland

Oranje-optocht 1923. Jonkheid Arensgenhout met vaandel. Locatie: Op de Bek. Achtergrond zustersklooster aan de huidge schoolstraat in Hulsberg

op de hoek Diepestraat/Aalbekerdelweg. In 1941 werd dit feest voor de laatste keer georganiseerd. Het jaar daarvoor, in 1940, kon het feest niet plaatsvinden omdat voor dit soort activiteiten geen vergunning werd verstrekt.Aan het hoofd van de Jonkheid stond een President. Deze was voorzitter, secretaris en penningmeester van de club. De laatste President van de Arensgenhoutse Jonkheid was Joseph (Sjeufke) Diederen, woonachtig aan de Peter Mullensweg 15. Hij was tevens medeoprichter van fanfare St. Clemens. Hij vervulde het presidentschap van de Jonkheid tot 1942.

De Jonkheid was geen vereniging met notariële oprichtingsakte, statuten e.d. Zij kende wel reglementen. Het bestuur (± 6 personen) vergaderde, na opgeroepen te zijn door de President, alleen als het nodig werd geacht bij een van de bestuursleden thuis. Voor ledenvergaderingen gold hetzelfde. Deze werden gehouden in een van de Arensgenhoutse cafés of in de openlucht. Toen op zondag 17 september 1944 Arensgenhout werd bevrijd betekende dit voor de fanfare een nieuwe start. Met de Jonkheid was dat anders. Vele leden waren in de oorlog getrouwd en de belangrijkste man achter de vereniging, Sjeufke Diederen, was inmiddels overleden. Daarnaast bloeide het

Sjeufke Diederen. De laatste president van de Jonkheid Arensgenhout

verenigingsleven in zijn algemeenheid als nooit tevoren. Tal van verenigingen werden opgericht waar de jeugd elkaar kon ontmoeten. Het was dus niet uitsluitend en alleen maar meer de fanfare, de voetbalclub en de jonkheid. Activiteiten die voorheen als vanzelfsprekend door de Jonkheid werden gehouden verliepen moeizaam.

In 1954 toen bisschop Mgr. Lemmens met het beeld ‘Sterre der Zee’ naar Arensgenhout kwam, liep de organisatie van dit feest zeer stroef. De monseigneur moest vanaf een stoel zijn zegen geven. Misschien, klinkt dit nu lachwekkend, maar in het tijdsbeeld van toen, de hoogtijdagen van het Rijke Roomse leven in Limburg, een aanfluiting van de eerste orde. Maar nog slechter verliep de organisatie van de processie in 1955 en raakte de kapel op de hoek Diepestraat/Peter Mullensweg langzaam maar zeker in verval. Vandaar dat na de processie van 1955 de noodzaak van een vereniging, die dit soort activiteiten in goede banen zou kunnen leiden, werd ingezien. Er moest in navolging van de Jonkheid een nieuwe vereniging komen. Vandaar dat na de genoemde processie in café Van Oppen werd besloten om een buurtvereniging op te richten. “De vierde in korte tijd in Hulsberg’ zo meldt de media in december van dat jaar. Buurtvereniging ‘De Vriendenkring’ werd een feit. In het buurtschap Kleingenhout werd al rond 1952 een buurtvereniging opgericht. Dit had alles te maken met de bouw van een devotiekapel aldaar die tijdens de processies dienst moest doen als rustaltaar. In 1970 fuseerde de buurtvereniging Kleingenhout met de ‘Vriendenkring’ in Arensgenhout.

In 1955 werd in cafe Packbiers aan de Diepestraat buurtvereniging De Vriendenkring opgericht. Foto: ± 1965

Dat de media (weekblad Het Land van Valkenburg) eerst op 20 december meedeelt dat in Arensgenhout een buurtvereniging is opgericht heeft alles te maken met de tijd die nodig was om de belangstelling binnen de gemeenschap hiervoor te peilen en kandidaten te zoeken die deel wilden uitmaken van het bestuur. Op 27 november 1955 werd in café Packbiers de buurtvereniging officieel een feit. Voorzitter werd Louis Gijzen en secretaris/penningmeester Jo Vliegen. De overige bestuursleden waren Fien Steins, Mai Gijzen, Wiel Limpens, Hay Stassen en Thei Duyckers. Naast de activiteiten, zoals die in het verleden door de Jonkheid waren gedaan, stelde de vereniging zich ook tot doel het opknappen van de kapel op de hoek Diepestraat/Peter Mullensweg. De contributie werd vastgesteld op 50 cent per maand. Kienavonden werden gehouden om de nieuwe vereniging financieel extra impuls te geven. Vooral omdat met het opknappen van de kapel nogal wat geld was gemoeid. De kapel was eigendom van de kerk, stond op grond van de gemeente en moest worden opgeknapt door de buurtvereniging. De ingrediënten voor een lang slepend conflict dat eindigde in afbraak van de kapel. In 1967 kwam een einde aan de cyclus van vier jaar waarin de processie naar Arensgenhout zou komen. In 1995 in het kader van het veertig jarig jubileum lukte het de buurtvereniging de processie opnieuw in Arensgenhout te krijgen. Evenals tien jaar later tijdens het gouden jubileum. Vrij snel na de oprichting van de Vriendenkring werd de doelstelling verbreed: de instandhouding van de sociale kontakten van de leden onderling. Hiervoor werden tal van evenementen gehouden. Naast wandeltochten, fietstochten, kerststal bouwen, en een sinterklaasviering werd ook een bezoek gebracht aan zieke plaatsgenoten en missen opgedragen voor de overleden leden van de vereniging. Activiteiten en gebeurtenissen die tot op de dag van vandaag nog steeds gebeuren. Het bestuur en vrijwilligers doen hun uiterste best om de gemeenschap Arensgenhout ook een leefgemeenschap te laten zijn. Het overgrote deel van de gezinnen in Arensgenhout is lid.