Achter de Smidse

BB Achter de Smidse 1977Achter de Smidse is het laatste planmatige uitbreidingsplan van Arensgenhout. In 1980 werd het weiland aan de Kampstraat (eigendom van de in 1989 overleden mevrouw Waterval-Heuts uit Broekhem) bouwrijp gemaakt voor de bouw van 14 Premie A woningen.

In 1975 werd het weiland eenmalig gebruikt voor het plaatsen van de jaarlijkse feesttent van fanfare St. Clemens uit Arensgenhout.

De woningen werden gebouwd in de jaren dat de economie en daarmee ook de huizenmarkt in het slop zat. De hypotheekrente schoot door naar 12%. Het waren sociale inkomensafhankelijke koopwoningen. De regeling was zo dat je in het eerste jaar een premie van maar liefst 10.900 gulden ontving en daarna jaarlijks 500 gulden BB Achter de Smidste 1977 2minder. Met om de paar jaar een inkomenstoets. Een regeling met een financieel gouden randje die niet voor niets maar 1 jaar stand hield. Daarna kwamen, voor de overheid minder kostbare regelingen op premie A en premie B woningen. De woningen Achter de Smidse werden verkocht aan inwoners van Hulsberg. Zij hadden bij aankoop voorrang. De naam van de straat is ontleend aan de smederij Van Oppen die begin jaren veertig van de 20e eeuw lag waar nu pand Ravensboschstraat 5 ligt. Dat is in het verlengde van de doodlopende straat Achter de Smidse die ontsloten wordt aan de Kampstraat.

BB Achter de Smidse 1980

Klik op de foto’s voor een vergroting.

 

 

 

 

—————————————————————–
Bronnen: Limburgs Dagblad, Jubileumboek Fanfare St. Clemens Arensgenhout 1934 -1994.

Indien een datum of andere gegevens onjuist zijn laat het met onderbouwing even weten:  arensgenhout1955@gmail.com (Oude foto’s, films, krantenartikelen en andere wetenswaardigheden zijn van harte welkom).

De Romeinen in en rond Arensgenhout

Romeinen in en rond Rustpunt SteenlandTussen 54 voor en 406 na Christus was Limburg een onderdeel van het Romeinse Rijk. De bloeiperiode was tussen 50 en 250 na Christus. Het Romeinse Rijk was goed georganiseerd op het gebied van rechtspraak, oorlogsvoering, transport, economie, landbouw en architectuur. Romeinse steden in deze streek waren Tongeren, Maastricht, Heerlen en Aken waar onder andere tempels, badhuizen, markten en bestuursgebouwen waren. Een grote straatweg, de Via Belgica, liep vanaf de Kanaalkust via Maastricht, Broekhem, Valkenburg en Walem naar Heerlen en Keulen. Aan onverharde zijwegen lag een groot aantal Romeinse villa’s, zoals het villacomplex Steenland aan de Diepestraat in Arensgenhout. Hier lagen in de Romeinse tijd al twee kruisende wegen. Bij het voormalige klooster Ravensbosch lag vermoedelijk een Romeinse begraafplaats. Wat alle Romeinse villa’s en bijgebouwen ten zuid – zuidwesten van Steenland gemeen hadden was dat ze allen lagen in het Ravensbos.

Op de plek waar nu een archeologisch rustpunt is ingericht op de hoek Diepestraat – Provincialeweg zijn in het verleden bewoningsporen uit de IJzertijd en Volle Middeleeuwen gevonden. Bij dit archeologisch rustpunt kan men zien op welke plekken in de omgeving archeologische vondsten zijn gedaan. Op geen enkele locatie zijn de vondsten visueel zichtbaar. De vindplaatsen werden wel een of meerdere keren onderzocht en wetenschappelijk beschreven. Maar zij werden na onderzoek weer bedekt met een laag grond. Door de jaren (eeuwen) heen bleef er door onder andere landbewerking en schatzoekers weinig over van de Romeinse villa’s en bijgebouwen.

Nog steeds zegt de eigenaar van het Ravensbos regelmatig amateurarcheologen en schatzoekers met hun detectors in het gebied aan te treffen. Zij speuren door het hele bos en vooral in de buurt van de bekende locaties. Het is overigens niet alleen een illegale onderneming maar bovendien niet ongevaarlijke omdat in het Ravensbos aan het eind van de tweede wereldoorlog de Duitsers hier hevig verzet boden en heel wat munitie net onder het maaiveld verdween. Staatbosbeheer zegt er alles aan te doen de gelukzoekers te weren.

A Archeologisch rustpuntBij het archeologisch rustpunt is een grote cirkel te zien met een diameter van 9 meter. Deze cirkel is belegd met uitgefreesde Cortenstalen delen in diverse diktes. Op deze uitgefreesde stalen delen zijn 3 stalen zuilen met informatieborden geplaatst. Het ‘kunstwerk’dat in 2010 werd geplaatst stelt een plattegrond voor van de omgeving, met wegenstructuur, met de loop van de Geul, met bebouwde gebieden en bebossing. De ligging van zestien in de omgeving gevonden Romeinse villacomplexen is aangegeven met ronde messing plaatjes. Ter oriëntatie zijn de omliggende gemeenten, die in de middeleeuwen ontstonden, ook weergegeven op rechthoekige messing gegraveerde plaatjes.

Mogelijk is dat Ravensbos (Coraxbos in het Romeins) zijn naam dankt aan de aanwezigheid van de Romeinse villa’s. Kijk hiervoor op de webpagina: Ravensbos boeit in alle jaargetijden. Lees verder

Putweg aan de rand van een droog- en beekdal.

De Putweg is een straat van middeleeuwse (of eerdere) oorsprong. In de gemeentelijke begroting van 1956 worden gelden gereserveerd om in Kleingenhout riolering te leggen en de straten stofvrij te maken.

De Putweg is gelegen in de helling van het droogdal Kleingenhout. De weg heeft nog steeds een smal straatprofiel en volgt net zoals bij alle oude wegen de natuurlijke gesteldheid van het terrein. Het oppervlaktewater in de omgeving stroomt in de richting van de Putweg om zich vervolgens een weg te banen via het droogdal door het beekdal de Kattebeek in. Voor de komst van de waterleiding lag in het beekdalgebied een drinkwaterput. ’t Katteputje’ genoemd. Een put gemaakt aan een bron die lag in het beekdal. De namen Putweg, Putvoetpad en Putveld houden de herinneringen aan deze drinkwaterput levend.

Tegenover het monumentale pand Putweg 20 lag in vroegere jaren een waterpoel.

Typerend aan de kern is de ervaring van het diepe droogdal in het weiland voor de bebouwing. Duidelijk is te zien hoe dit overgaat in een beekdal, waar de functie van het gebied overgaat van agrarisch in bos. De oorspronkelijke bebouwing van Kleingenhout lag aan de Putweg, de Kleingenhoutersteeg en de Heihofweg. Dit vormde een halve cirkel rond het droogdal, dat een goede verbinding garandeerde tussen het plateau waarop Arensgenhout ligt en het beekdal richting Stoepert (Valkenburg). De bebouwing aan de Putweg bestaat uit een enkel historisch pand, aangevuld met woningen uit diverse perioden. Lees verder

Kampstraat: Aan de ‘Camp’

De Kampstraat is een straat van middeleeuwse (of eerdere) oorsprong. Aan deze straat op het kruispunt met de Kleingenhoutersteeg lag bij het ontstaan van Arensgenhout een kleine bouwconcentratie. Samen met de woningen rondom het Wethouder Daamenplein (gebied tussen Ravensboschstraat en Peter Mullensweg) vormden zij de oorspronkelijke woonkern Arensgenhout. Op de kruising met de Kleingenhoutersteeg is het oorspronkelijke profiel van de straat en de oorspronkelijke kleine bebouwingsconcentratie duidelijk herkenbaar. Doordat niet de gehele zuidzijde van de Kampstraat is bebouwd is de open verbinding met het landschap, hetgeen kleine kernen typeerden, hier nog duidelijk voorhanden. Het oppervlaktewater stroomt via de Kampstraat het plateau van Schimmert af richting Kattebeek. Bij hevige langdurige regenval overstroomden in vroegere jaren de poelen in Arensgenhout en kon het gebeuren dat de Kampstraat blank kwam te staan. Niet voor niets werd in de Kampstraat en de Grote Steeg (nu Kleingenhoutersteeg tussen Kampstraat en Ravensboschstraat in) als eerste in Arensgenhout in 1946 riolering gelegd. In 2009 werd de capaciteit van de riolering in deze straat aanzienlijk vergroot. Er kwam een aparte afvoer voor het oppervlaktewater. Lees verder

1982: Nuth en niet Hulsberg

Na decennia lange discussies en plannenmakerij vindt op 1 januari 1982 een grootschalige gemeentelijke herindeling in Zuid Limburg plaats. Arensgenhout wordt bij Nuth gevoegd. Hoewel nog steeds wordt gesproken over Arensgenhout-Hulsberg is dit niet juist. Correct is:  Arensgenhout-Nuth. Het Heierveld (Hoeve Heihof) wordt bij deze herindeling aan het grondgebied van Valkenburg toegevoegd. Twee maanden voor de officiele datum van deze gemeentelijke herindeling vindt er een eerste grenscorrectie plaats aan de rand van Arensgenhout. De woningen op de hoek Ravensbos-Diepestraat gaan over naar de gemeente Nuth. Camping De Bron  wordt volledig Valkenburg. De grens tussen Arensgenhout en Valkenburg wordt het midden van de wegen Ravensbos/Sittarderweg en de overgang van de Kampstraat naar de Stoepertweg ter hoogte van de kruising met de onverharde Kleingenhouterweg. Dit blijkt echter niet werkbaar en er volgt een nieuwe grenscorrectie waarbij de wegen Sittarderweg/Ravensbos volledig overgaan in handen van de gemeente Valkenburg en een deel van de Stoepertweg vanaf de Kampstraat tot aan de splitsing met de Sittarderweg (bij Camping De Bron) wordt Nuth. De benaming Kleingenhout verdwijnt. Het duurt tot eind jaren tachtig begin jaren negentig voordat Kleingenhout weer erkend wordt als een kleine zelfstandige kern en een eigen plaatsnaambord krijgt. Lees verder

Anti-annexatieoptocht 1932

Op zondag 29 mei 1932 nam de Jonkheid van Arensgenhout deel aan een grote anti-annexatieoptocht. Een protestoptocht tegen de zoveelste poging van Valkenburg om een deel van de voormalige gemeente Hulsberg in te lijven. Het grondgebied van Hulsberg reikte tot aan de Reinaldstraat. Zelfs een aantal van de woningen in deze straat viel bestuurlijk onder Hulsberg. De Arensgenhoutse Jonkheid bouwde voor deelname aan de optocht op een wagen een molen. Op het dak van de molen stond geschreven: ‘Hadt je me maar’. Hiermee doelde men op de Hulsbergse gebieden die Valkenburg wilde annexeren. Deze gebieden stonden op de wieken van de molen,. Het betrof de Nieuweweg, St. Ignatiuscollege (onderaan de Stoepertweg), Station Valkenburg en de Wehryweg. De wagen werd getrokken door vier paarden. Vertrokken werd vanaf de achterkant van de boerderij Kampstraat 13 in Arensgenhout richting het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein in Hulsberg. De boerderij was de woning van burgemeester A. Kerckhoffs van Hulsberg. Aan de achterkant van de boerderij, de huidige Kleingenhoutersteeg 1, lag een schuur van de hoeve.

Voor het gemeentehuis volgde niet alleen de opstelling maar werden de deelnemers ook toegesproken door burgemeester Kerckhoffs. Alle plaatselijke vereniging namen deel aan deze protestoptocht. Fanfare St. Caecilia uit Hulsberg zorgde voor de muzikale opluistering van de tocht. Voor het Station van Valkenburg, ook Hulsbergs grondgebied, werd de anti-annexatie-optocht ontbonden.

Lees verder

Van riool tot riolering

Tussen 1946 en 1950 wordt in een groot deel van de gemeente Hulsberg, waaronder ook in een klein deel van Arensgenhout, riolering aangelegd. De aanbesteding van de rioleringsplannen voor Arensgenhout, door de gemeenteraad van Hulsberg, vindt plaats in juni 1946. Het gaat in Arensgenhout om de aanleg van riolering in de Kampstraat en de Grote Steeg (huidige Kleingenhoutersteeg tussen de Kampstraat en de Ravensboschstraat). Het duurde tot halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw alvorens Kleingenhout de beschikking kreeg over riolering. Dit kapitaalswerk werd opgenomen in de gemeentelijke begroting van 1956. Een enkele ‘witte vlek’ in Arensgenhout wordt hierbij meegenomen. Tevens wordt in 1956 een rioleringsplan opgesteld voor de kernen Arensgenhout en Kleingenhout. In 1962 kwam er een nieuwe fase waarbij wederom een gedeelte van de kern Arensgenhout werd aangesloten op de riolering.

Lees verder

Gas laat lang op zich wachten

Arensgenhout krijgt in de eerste helft van de jaren zeventig aardgas. De aanleg van aardgas ging en gaat nog steeds doorgaans gepaard met  groot onderhoud of de reconstructie van een weg.  In Arensgenhout speelde ook nog de uitbreiding met de Burg Kerckhoffsstraat en de Kleingenhoutersteeg een belangrijke rol in het besluit tot de aanleg van gasleidingen in zowel Arensgenhout, Kleingenhout en op de Heihof. Nog niet helemaal duidelijk, maar wel aannemelijk, is dat ook klooster Ravensbosch gelijktijdig aardgas kreeg. Lees verder

Van katteputje tot waterleiding

Limburger Koerier 10 december 1921: Oprichting van de Watermaatschappij Zuid Limburg. Vijf jaar na dato kreeg Arensgenhout de beschikking over waterleiding.In 1926 kreeg men in Arensgenhout de beschikking over waterleiding. Voor deze tijd werd water gehaald aan de put.  Jammer genoeg is er (nog) geen beeldmateriaal beschikbaar van een van die putten.  In tegenstelling tot de aanleg van (aard)gas en riolering werd iedere inwoner van Arensgenhout en Kleingenhout meteen de mogelijkheid geboden aan te sluiten.  Zelfs klooster Ravensbos en hoeve Heihof sloten meteen aan op de hoofdwaterleiding. Lees verder

Nutsvoorzieningen

Tot de nutsvoorzieningen worden onder andere de elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening gerekend. Vooral bij de nutsvoorzieningen stonden de kleine kernen achter in de rij. Eerst kwamen de meest rendabele gebieden aan de beurt. De uizondering op deze regel was alleen de aanleg van de waterleiding. 

n 1921 kreeg Arensgenhout elektriciteit geleverd via de Stroomverkoopmaatschappij, de voorloper van de Plem. In Kleingenhout gebeurde dit in 1948.

In 1926 kon eenieder in Arensgenhout en Kleingenhout beschikking over waterleiding. De waterputten verdwenen.

Tussen 1946 en 1950 krijgt een deel van Arensgenhout de beschikking over riolering. In 1956 krijgt Kleingenhout riolering. In 1962 volgt een tweede aanlegfase voor Arensgenhout. In 2009 werd de oude riolering in de Diepestraat en Kampstraat vervangen door een nieuwe. 

In 1956 kreeg Hulsberg aardgas. In Arensgenhout kwam het aardgas in de jaren zeventig. Het gebied waar Hulsberg tot 1940 kolengas had werd op 1 oktober van dat jaar door Valkenburg geannexeerd.