In Memoriam

In Memoriam, Math Vliegen

Math Vliegen echtgenoot van Maria Vliegen-Merx Geboren op 19 maart 1956 te Arensgenhout Overleden op 2 augstus 2014 te Heerlen Voor uw belangstelling en medeleven betoond tijdens zijn ziekte en na het overlijden willen wij u van harte danken. Maria, Patrick, Madeleine en Tristan Tekst voorkant: Linda Wormhoudt

Wegwijzer Van Gen Hout tot Arensgenhout

Landkaart 1803Arensgenhout en het aangrenzende gehucht Kleingenhout liggen centraal tussen Parkstad, Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland. Een gehucht dat snel groeide van een agrarische naar een forensen-gemeenschap. Arensgenhout ligt aan de rand van het plateau van Schimmert (Centraal Plateau). Kleingenhout, grenzend aan Arensgenhout ligt in een flauwe helling tussen het plateau en een droogdal. In Arensgenhout en Kleingenhout wonen in totaal 200 huishoudens. Beide buurtschappen grenzen aan de kernen Schimmert en Hulsberg. Al deze plaatsen vallen bestuurlijk onder de gemeente Nuth. Daarnaast grenzen beide buurtschappen aan de Voerendaalse kern Klimmen en de bekende toeristenplaats Valkenburg aan de Geul.

Bij de gemeentelijke herindeling in 1982, toen Arensgenhout en Kleingenhout deel uitmaakten van de gemeente Hulsberg, werd niet zoals verwacht de A 79 als grens genomen. De Sittarderweg en Ravensbos behoren toe aan de gemeente Valkenburg aan de Geul. Beide wegen, die in het verlengde van elkaar liggen, vormen de grens. Niet alleen de grens tussen Arensgenhout en Kleingenhout met Valkenburg aan de Geul. Maar ook de grens tussen de Oostelijke Mijnstreek (Parkstad) en het Heuvelland. Daarnaast scheidt de Nuther kern Schimmert de beide buurschappen van de Westelijke Mijnstreek. Arensgenhout en Kleingenhout liggen in het groene hart tussen de stedelijke gebieden Sittard, Heerlen en Maastricht. Drie steden die op circa 15 kilometer van de beide buurtschappen verwijderd liggen.

Er zijn twee verklaringen over het onstaan van de naam Arensgenhout.

De eerste verklaring is dat de naam zou zijn afgeleid uit de woorden Aren (Aeren) en Hout. Aren betekent graan en Hout duidt op een bos. Arensgensgenhout in het verleden geschreven als: Arensgenhoud, Arendsgenhoud, 1383 Gen Holt, 1840 Arendsgen-hout, 1842 Arens Genhout. Uit de benaming leiden wij af dat Arensgenhout is ontstaan op een plek waar een bos (Ravensbos) werd gerooid om er vervolgens te kunnen ploegen en waarop enkele boerderijen werden gebouwd om graan te oogsten. De naam maakt dan ook meteen duidelijk dat Arensgenhout van oorsprong een agrarische gemeenschap was.

De tweede verklaring over het ontstaan van de naam Arensgenhout is dat het betekent het bos van Arend (of Arnold). Arensgenhout, werd in 1383,geschreven als Gen Holt, in leen gegeven aan Arnold, zoon van Francke Struver van Bunde. Deze leefde van 1318 tot 1374. Frank van Struver trouwde met een dochter van Johan van Hanneffe heer van Haneffe en Aleida van Ochain en Condroz. Uit zijn huwelijk is Arnold I van Hulsberg, de stamvader van het geslacht Hulsberg geboren.

De oorspronkelijk agrarische kernen, zoals Kleingenhout en Arensgenhout, onstonden voornamelijk op de overgangen tussen de plateau’s en de hellingen, in of nabij een droogdal. Dit vanwege de omgevingsdifferentiatie en de lage grondwaterstanden. Droogdalen (zie foto: droogdal Kleingenhout) waren de best begaanbare verbinding tussen de plateaus en de dalen. De bebouwing werd voornamelijk georiënteerd op het bestaande wegenpatroon. Alle kleine kernen zoals Kleingehout bestonden derhalve geheel uit lintbebouwing omgeven door huis- en fruitweiden. Arensgenhout was en is hierop een uitzondering. Het was in de tweede helft van de 20e eeuw dat Arensgenhout en Kleingenhout sterk veranderde van een agrarisch in een forenzen gemeenschap. In tegenstelling tot Kleingenhout heeft Arensgenhout sindsdien een sterk stedelijk karakter.

Dit proces begon al halverwege de eerste helft van de vorige eeuw. Toen werden al een aantal boerderijen verbouwd tot woonhuis. De jaren 50 en 60 kenmerken zich door het langzaam verdwijnen van de huis- en fruitweiden als gevolg van verdichting van de lintbebouwing. De tussen 1960 en 1975 opkomende (macro) economische ontwikkelingen kregen een enorme invloed op beide buurtschappen. Van de drie kroegen in Arensgenhout verdwenen er toen twee en ook de laatste kruidenierswinkel sloot de deuren. Het laatste cafe hield stand tot 2010. In het laatste kwartaal van de vorige eeuw bleef Kleingenhout zoals het was maar vond er wel een verdere verstedelijking van Arensgenhout plaats. Dit kwam door de aanleg van twee nieuwe straten: in 1975 Kleingenhoutersteeg en Burg. Kerckhoffsstraat en in 1980 Achter de Smidse. De ingebruikname van de A79 in juli 1976 speelde hierin ook een belangrijke rol. Arensgenhout en Kleingenhout werden een gewilde woonbuurt vanwege een directe korte verbinding met de steden Heerlen en Maastricht.